Gemeenteleden stemmen over plannen 2024

BCC Twente houdt drie keer per jaar een ledenvergadering waarbij de leden stemmen over bestuurlijke en financiële zaken, zoals een begroting of een jaarverslag.

Met 2024 in het vooruitzicht is het tijd om samen de plannen door te nemen en als BCC Twente-leden hierover te stemmen. Met zo’n 80 leden kijken we samen naar de voorstellen die het bestuur doet voor 2024. De bijeenkomst wordt gestreamd zodat de leden die thuis zijn gebleven ook kunnen stemmen. Deze stream is in ongeveer 60 huishoudens live bekeken.

Waar stemmen we over?

Op de ledenvergadering van november 2023 staan er vier punten op de agenda. Dat zijn:

  • Beleidsplan 2024
  • Bepalen van het giftenpercentage
  • Begroting voor 2024
  • Bestuurderstermijn

Beleidsplan

In het beleidsplan heeft het bestuur beschreven wie wij zijn, wat wij doen en waarom. Wij zijn een christelijke gemeente en het doel van al onze activiteiten is dat iedereen vrijwillig en uit eigen overtuiging kiest voor een leven met Jezus Christus.

Giftenpercentage

Voor 2024 staan er veel activiteiten op de agenda. Zoals bijeenkomsten voor kinderen, jeugd en 60plus. Ook algemene samenkomsten, familiedagen en een kerstfeest. Daarnaast staan de conferenties op Brunstad in Noorwegen als hoogtijdagen op de planning. Zowel de lokale als de gezamenlijke initiatieven van de internationale geloofsgemeenschap worden bekostigd door de giften van leden.

Voor 2024 heeft het bestuur voorgesteld om het giftenpercentage vast te stellen op 8,5% van het bruto-inkomen. Daarmee kunnen alle activiteiten die gepland en begroot zijn betaald worden. De ledenvergadering heeft in ruime meerderheid vóór dit voorstel gestemd en daarmee is het besluit aangenomen.

Hiervoor is een model ontwikkeld dat wij geven naar draagkracht noemen. Ieder lid van 26 jaar en ouder geeft een percentage van zijn inkomen. Het giftenpercentage is voor iedereen gelijk maar het bedrag verschilt daarom per persoon. Zo draagt elk lid naar vermogen bij.

Wat staat er op de planning?

Bestuurderstermijn

De bestuurders van BCC Twente zijn voor een bepaalde tijd gekozen. Dit wisselt van een, twee tot drie jaar. Als de termijn afloopt wordt er een nieuwe bestuurder gekozen of een zittende bestuurder herbenoemd. Van een van de bestuursleden liep de termijn af. Het voorstel van het bestuur was om de termijn te verlengen met 2 jaar. De ledenvergadering heeft hiermee ingestemd.

Gert (bestuurdslid BCC Twente)

Hoe komen de plannen tot stand?

In voorbereiding op de ledenvergadering van november heeft het bestuur, samen met de verantwoordelijken van de betreffende onderwerpen, meerdere momenten gehad om plannen op te stellen en de financieringsbehoefte die daarbij hoort te bespreken.
De plannen die daaruit voortkomen worden allereerst getoetst op haalbaarheid en vervolgens worden de agenda en de verschillende documenten opgesteld en voorgelegd aan de ledenvergadering.

Joop (bestuurdslid BCC Twente)

Wij als bestuur zijn blij dat alle voorgestelde besluiten met ruime meerderheid zijn aangenomen. Nu kunnen we met de plannen aan de slag en uitvoeren wat de leden willen. Als leden het niet eens zijn met voorgestelde besluiten, staan we altijd open voor een gesprek hierover.

Stemmen gaat via de telefoon, wie via de stream meekijkt kan ook stemmen via de telefoon